§1. FORMÅL
Foreningens formål er at være et samlingspunkt for Danske Julemænd, Nissemødre & Nisser der ønsker at dele julens glæder, samt støtte og hjælpe hinanden , og samtidig stå sammen i et fælles fodslag, med det formål at udbringe julens glæder blandt børn og voksne i det ganske land.

§2. HJEMSTED
Foreningen har hjemsted i Danmark, postadresse følger formand.

§3. OPTAGELSE OG EKSKLUSION
foreningen optages kun medlemmer som har en passion for Julen, og som udviser julesind og juleglæde og som kan godkendes af foreningens bestyrelse. Ved ønske om optagelse kontaktes foreningen og der fremsendes en ansøgningsblanket vedl. en samtykkeerklæring til ansøger, som ansøger udfylder og underskriver, og som samtidig giver foreningen tilladelse til indhentning af Børneattest/straffeattest. Denne returneres til foreningen med et profilbillede samt et billede i hel figur iført kostume. Nisser under 18 år kan kun deltage ifølge med en voksen. Folk der har øvrig interesse i foreningen kan blive støttemedlem. Et medlem kan ekskluderes ved dårlig opførsel, indtagelse af alkohol/rusmidler, samt tobak under arrangementer hvor foreningen deltager. En sådan eksklusion skal foretages af bestyrelsen ved simpelt flertal. 

 

§4. KONTINGENT
Voksen 200,- årligt. Støttemedlem 100,- årligt og børn under 18 år gratis

§5. GENERALFORSAMLING
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev eller email/hjemmeside til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.4.Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/ pointmetoden/ prioriteringsmetoden.

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§7.FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert ulige år vælges 3 medl. og lige år 4 medl. 
Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 
Stk.3. Efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer konstituerer kasserer, sekretær, næstformand og formand. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk.5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.6. Man skal være medlem 2 kontingent år inden men kan stille op til valg til bestyrelsen.

§8. REGNSKAB, ØKONOMI OG REVISION
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk.3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

§9 TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. OPLØSNING AF FORENINGEN
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 Datering
Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. oktober 2017